صندوق وام دانشجوییاین نرم افزار تحت وب بوده و جهت اجرای آن به هیچ نرم افزار یا ویندوزی وابسته نمی باشد.
جهت آشنایی مختصر با این نرم افزار برخی از ويژگی ها و امکانات این نرم افزار در زیر لیست گردیده است